Kontakt

Kontakta oss

Ring eller maila oss för att boka ett möte. Vi finns i Göteborg, Borås och Alingsås.

Göteborg

Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Postadress:
Box 5243
402 24 Göteborg

Tel: 031-401010
E-post: kontakt@advokatfirmanvoss.se

Org nr: 969787-4791
Bg nr: 5325-7259
Klientmedelskonto: 5327-5962

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Borås

Lilla Brogatan 19
503 30 Borås

Tel: 033-141515
E-post: kontakt@advokatfirmanvoss.se

Org nr: 969787-4791
Bg nr: 5325-7259
Klientmedelskonto: 5327-5962

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Alingsås

Kungsgatan 10A
441 30 Alingsås

Tel: 033-141515
E-post: kontakt@advokatfirmanvoss.se

Org nr: 969787-4791
Bg nr: 5325-7259
Klientmedelskonto: 5327-5962

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vanliga frågor och svar

Behöver jag en advokat eller jurist?

Det finns många tillfällen i livet där man har stor nytta av att anlita en advokat som ombud eller för rådgivning. Det kan exempelvis vara vid en skilsmässa eller ett brott. Det är då svårt att känna till vilka skyldigheter och rättigheter man har som enskild. Det är inte heller ovanligt att man vid dessa tillfällen befinner sig i en svår situation rent personligt. Du kan då lita på att en advokat företräder dig på bästa sätt genom denna tuffa situation.

Vad skiljer en advokat från andra jurister som erbjuder rådgivning?

Vem som helst kan kalla sig jurist och starta en juridisk byrå – här finns ingen kontroll från samhällets sida. När det gäller rätten att få kalla sig advokat är detta en så kallad skyddad titel. För att verka som advokat måste man ha blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att bli ledamot i samfundet måste man ha en jur. kand.-examen, vilket tar cirka fem år av akademiska studier. Efter examen ska man ha arbetat tre år med praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå eller genom att driva egen juridisk verksamhet. Därefter ska man ha avlagt en godkänd advokatexamen. Man ska ha en ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt vara lämpad för advokatverksamhet.

En advokat får inte vara anställd hos någon annan än hos en advokat. Advokaten är självständig och har sin lojalitet mot klienterna – ingen annan. Advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt. Advokaten är skyldig att följa de regler som finns för att förhindra intressekonflikter. En advokat måste följa samfundets etiska regler om god advokatsed.

Vad kostar det att anlita våra advokater?

Vid brottmål har du ofta rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som
bekostas av staten. Även i ärenden rörande exempelvis tvångsvård har man rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten.

Vid andra ärenden behöver man dock oftast själv anlita en advokat eller jurist. I de allra flesta ärenden du anlitar oss tillämpar vi den av staten bestämda rättshjälpstaxan. Denna ändras varje år, och för år 2019 ligger den på 1 725 kr/timme inklusive moms. Det finns några rättsområden då vi tillämpar annan prissättning, exempelvis bodelningsärenden och annan ekonomisk familjerätt. Hör av dig till oss för att få reda på kostnaden i just ditt ärende.

Kan jag få hjälp med advokatkostnaderna?

Du kan ha rätt att få hjälp med dina advokatkostnader genom rättsskydd eller rättshjälp.

Du kan ha rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring eller annan försäkring. De allra flesta hemförsäkringar innehåller idag ett rättsskydd. För det fall du inte har rätt till rättsskydd kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp. Ta upp frågor om rättsskydd och rättshjälp med advokaten vid första mötet. Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed skyldig att upplysa sina klienter om möjligheten att få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner eller försäkringsskydd. Din advokat ska också hjälpa till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Om du är fackligt ansluten kan du även få viss hjälp från fackföreningens jurister. Kontakta din fackförening för mer information.

För mer information om rättsskydd och rättshjälp gå till: http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Rattsskydd-eller-rattshjalp/

Kan man få en kostnadsuppskattning redan från början?

Om ärendet du har är klart avgränsat, kan du få en uppskattning av kostnaderna. Gäller det en mer komplicerad fråga, kan det vara svårt för advokaten att lämna en precis prognos eftersom det är omöjligt att från början veta hur ärendet juridiskt kommer att utvecklas. Detta kan exempelvis gälla vid tvist där man inte vet hur motparten kommer att agera. Advokaten har ansvar för att bevaka att kostnaderna inte blir för höga i förhållande till vad som kan vinnas genom att driva ärendet vidare.

Vågar jag anförtro mig åt en advokat?

Svaret är tveklöst ja. Advokaten har tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats honom eller henne i förtroende. Diskretion och tystnadsplikt gäller också de personer som är anställda hos advokaten.

Jag är kallad till polisförhör angående ett brott, bör jag ha en advokat med mig till förhöret?

Ja, om du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för brottet rekommenderar vi att du inte ställer upp på ett polisförhör utan att du har en försvarare med dig vid förhöret. Om du är på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret rekommenderar vi att du säger att du inte vill fortsätta förhöret utan att en försvarare är närvarande.

Även då du är målsägande (brottsoffer) rekommenderar vi att du har ett målsägandebiträde med dig vid ett förhör hos polisen.

 

En advokat eller biträdande jurist går igenom med dig innan förhöret hur det går till rent praktiskt, vilka frågor du kan tänkas få, osv. Du ska känna att du har ett stöd och att du kan ställa dina egna frågor till advokaten/juristen så du känner dig så trygg som möjligt inför förhöret.

Jag har utsatts för brott/misstänks för ett brott, har jag rätt att välja vilken advokat jag vill?

Ja, meddela polisen eller åklagaren vilken advokat du önskar. Det är sedan tingsrätten som bestämmer om du har rätt till en advokat och om du kan få den du önskar. Om du inte önskar någon särskild så tillsätter tingsrätten en som de väljer på en lista. Om du är målsägande (brottsoffer) får du ett s.k. målsägandebiträde som är antingen advokat eller jurist. Är du misstänkt för brott får du en offentlig försvarare som är advokat.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med en advokat?

Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn.

Disciplinnämnden prövar frågor huruvida en advokat brutit mot reglerna om god advokatsed. Om du är missnöjd med din advokat och anser att advokaten inte har iakttagit god advokatsed i sin verksamhet kan du anmäla advokaten till disciplinnämnden. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att ge advokaten en disciplinär påföljd. För mer information om hur du gör en disciplinanmälan gå till: Disciplinanmälan

Om du är konsument och har ett krav mot en advokat eller en advokatbyrå kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden. Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan här besluta om att arvode ska sättas ner efter en skälighetsbedömning. För mer information om Konsumenttvistnämnden, gå till: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Vårdnad, boende och umgänge med barn

Hur ser processen vanligtvis ut när man söker hjälp hos Advokatfirman Voss?

Det första vi gör när en förälder ringer till oss är att boka in ett möte. Under mötet går vi igenom varför du som förälder har vänt dig till oss och på vilket sett du önskar vår hjälp. Vi ger dig juridisk rådgivning utifrån din situation. Därefter skickar vi ett brev till den andra föräldern där det framgår vad du anser är bäst för barnen och hur du skulle vilja lösa situationen framöver. Om den andra föräldern inte accepterar förslaget skickar vi in en stämningsansökan till tingsrätten. Att lämna in en stämningsansökan är det första steget i den juridiska processen.

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

Om föräldrarna inte kan komma överens i vårdnadsfrågan kan du inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten och begära att frågan om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad ska prövas av tingsrätten. Domstolen håller ett sammanträde och beslutar sedan vid en huvudförhandling om föräldrarna fortfarande inte kommit överens om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. I de här målen tar tingsrätten ofta in upplysningar eller en utredning från socialtjänsten, som träffar föräldrarna och barnen innan de lämnar in yttrandet.

Hur mycket hänsyn tar man till barnets vilja?

Domstolen tar hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till barnets vilja. Det finns ingen exakt ålder för när ett barns vilja får avgörande betydelse. Högsta domstolen har dock uttalat att ett barns vilja bör tillmätas stor vikt i dessa frågor från det att barnet fyllt 12 år.

Vad innebär ensam vårdnad i praktiken?

En förälder som har ensam vårdnad kan fatta beslut om exempelvis var barnet ska bo, i vilken skola barnet ska gå, att ansöka om pass och läkarvård för barnet utan den andra förälderns samtycke. Ensam vårdnad innebär däremot inte att vårdnadshavaren inte behöver informera den andra föräldern om viktiga omständigheter som rör barnet eller att barnet inte har rätt att träffa den andra föräldern.

Vi har kommit överens om vart vårt barn ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Kan vi göra vår överenskommelse juridiskt bindande?

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge i avtal. För att avtalet ska bli juridiskt bindande krävs att det godkänns av Familjerätten. Ett godkänt avtal får samma vikt som en dom från tingsrätten. Det betyder bland annat att det går att söka verkställighet av avtalet om detta inte följs. Avtalet får godkännas av Familjerätten endast om det som har överenskommits också anses vara förenligt med barnets bästa.

Jag får inte träffa mitt barn, vad ska jag göra?

Om den andra föräldern undanhåller barnet från dig är det viktigt att du agerar omgående.
Är umgängesrätten reglerad i en dom, interimistiskt beslut eller ett avtal som är godkänt av socialnämnden kan du ansöka om verkställighet enligt 21 kap FB. Det innebär att du begär att tingsrätten skall förelägga den förälder som undanhåller barnet att utge vite (böter) vid de tillfällen han/hon inte lämnar ut barnet.

Om inte umgängesrätten är reglerad i ett juridiskt bindande avtal, interimistiskt beslut, eller dom ska du så snart som möjligt vända dig till tingsrätten och begära att du skall få träffa barnet. Är du orolig för att den andre föräldern skall ignorera även ett beslut på umgänge från domstolen kan det bli aktuellt att ansöka om ensam vårdnad för att du skall få träffa barnet.

Hur kostsam kan en sådan här tvist bli? Finns det något ekonomiskt stöd att få?

Varje vårdnadstvist är unik och det går därför inte att säga exakt vad en sådan tvist kommer kosta. Däremot finns det ekonomisk hjälp att få. I första hand ska du ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen men som huvudregel krävs att du har haft en giltig rättsskyddsförsäkring i minst två sammanhängande år och att det har gått minst ett år sedan du och din partner separerade. Om din inkomst understiger 260 000 kr per år finns möjlighet att ansöka om rättshjälp.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Det beror på en mängd olika faktorer, bland annat om det göras en vårdnadsutredning eller om det kommer hållas många muntliga förberedelser vid tingsrätten. I snitt tar det ca 6-8 veckor från att ansökan om stämning har skickats in till dess att tingsrätten sätter ut målet till en muntlig förberedelse. Om tingsrätten beslutar att inhämta en vårdnadsutredning i målet tar utredningen ca 5 månader. Ibland kan familjerätten begära anstånd med att inkomma med utredningen och då kan det dröja ytterligare några månader innan utredningen är klar. När utredningen från familjerätten är klar sätter tingsrätten ut målet till huvudförhandling. I genomsnitt tar ett vårdnadsmål där en vårdnadsutredning har inhämtats ca 1 år- 1,5 år. Om tingsrätten inte inhämtar en vårdnadsutredning tar det ca 6 mån -1 år innan målet är klart i tingsrätten. Om hovrätten meddelar prövningstillstånd får man räkna med att det tar ca 1 år innan målet är klart i hovrätten.

Hur kan Advokatfirman Voss hjälpa till i en vårdnadstvist?

Då en vårdnadstvist är en känslig process för alla inblandade kan det vara bra att ta hjälp av en advokat för att få stöd och hjälp med att föra sin talan. Vi på Advokatfirman Voss har lång erfarenhet av vårdnadstvister och är specialiserade på just sådana frågor. Vi kan hjälpa dig att föra din talan i domstol som ditt juridiska ombud och se stötta dig genom hela processen. Vi ger dig råd och stöd inom ramen för den juridiska processen och ser till att dina och ditt barns rättigheter tillgodoses.

Giftermål

Vi ska gifta oss, behöver vi upprätta ett äktenskapsförord?

Vår rekommendation är att du kontaktar en advokat för att få juridisk rådgivning utifrån din specifika situation. Det är alltid bättre att låta en oberoende expert utröna vad just du kan behöva tänka på inför ett giftermål. Ett äktenskapsförord behövs om du och din blivande make/maka önskar reglera vardera parts tillgångar som enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid skilsmässa, med andra ord så har man säkerställt att den andre parten inte kommer kunna kräva något av egendomens värde vid en bodelning. Ni kan välja att reglera alla specifika tillgångar som enskild egendom eller någon/några tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste registreras hos skatteverket för att vara giltigt.
Vi på Advokatfirman Voss har lång och gedigen erfarenhet av att upprätta äktenskapsförord.

Vi har gift oss i utlandet, hur registrerar vi äktenskapet i Sverige?

Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket som visar att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Kan vi göra en bodelning under pågående äktenskap?

Ja, en bodelning kan göras under pågående äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta göras genom en bodelning under pågående äktenskap. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Skilsmässa

Jag ska skilja mig, vad behöver jag tänka på?

Vår rekommendation är att du alltid vänder dig en advokat för att få juridisk rådgivning utifrån din specifika situation. Det är bra att låta en oberoende expert utröna vad just du behöva tänka på inför en skilsmässa. Våra råd till dig är beroende av vad som står i äktenskapsförordet, vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, finns det gemensamma barn osv.

Vilken tingsrätt ska jag vända mig till?

Behörig domstol är tingsrätten i den ort där någon av makarna har sitt hemvist. Med hemvist avses för den som är folkbokförd i Sverige den ort där han eller hon var folkbokförd den 1 november föregående år.

Vilket datum gäller för vår bodelning?

Utgångspunkten för bodelningen är de egendomsförhållanden som gällde den dag ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten.

Vem har rätt att bo kvar i vår gemensamma bostad?

Om parterna inte kan komma överens om vem som ska ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden eller om de vill ha ett beslut i enlighet med sin överenskommelse kan tingsrätten fatta beslut om det i målet om skilsmässa (kvarsittningsrätt). Beslutet gäller tills det finns en dom som inte längre går att överklaga eller tills man har gjort bodelningen. Även de som inte är gifta med varandra men som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, kan få ett sådant beslut om kvarsittningsrätt vid en separation. Då måste en av dem begära detta hos domstolen och tvisten handläggs då som ett ärende. Beslutet gäller till dess bodelningen är gjord. Kontakta oss på Advokatfirman Voss så kan vi hjälpa sig med att upprätta en begäran om kvarsittanderätt till tingsrätten.

Samboseparation

Jag ska separera från min sambo, vad ska jag tänka på?

Om du vill begära en bodelning ska detta göras senast inom ett år från dagen från er separationen. Vår rekommendation är att du kontaktar en advokat för att få juridisk rådgivning utifrån din specifika situation. Det är alltid bättre att låta en oberoende expert utröna vad just du kan behöva tänka på inför en samboseparation.

Vad ingår i en bodelning efter samboskap?

I en bodelning efter samboskap ingår en eventuellt gemensamt införskaffad bostad (fastighet eller bostadsrätt) samt tillhörande bohag (möbler etc.) som införskaffats under samboförhållandet. Har ni exempelvis köpt en bil eller liknande gemensamt så faller den under samäganderättslagens regler och ingår inte i bodelning.

Jag och min sambo ska separera men vi kommer inte överens om bodelningen, vad ska vi göra?

Om ni inte kan komma överens är vår rekommendation att vända dig till en advokat som kan utröna möjligheterna att komma överens på frivillig väg. Skulle det inte fungera finns alternativet att kontakta tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.

Arv

Vad är en laglott?

En laglott är ett barns oinskränkta rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap i samband med dennes frånfälle. Laglotten utgör halva förälderns kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn den avlidne föräldern har. Alltså 50 % om det finns ett barn, 25 % om det finns två barn och så vidare. Särkullbarn (barn till skilda/ogifta föräldrar) har rätt till sin laglott direkt vid förälderns frånfälle medan bröstarvingar (äkta pars gemensamma barn) får vänta på sin laglott tills båda föräldrarna har avlidit.

När räknas en gåva som förskott på arv?

Huvudregeln är att gåvor som en person givit under sin livstid till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. Undantag är om personen föreskrivit annat. Viljeförklaringen att gåvan inte ska vara ett förskott behöver inte ha viss form utan kan utformas på valfritt sätt. Vanligast är att personen i ett gåvobrev skrivit att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Om personen som mottagit gåvan inte är bröstarvinge räknas det som ett förskott bara om det föreskrivits att så ska göras.

Hur fungerar efterlevande makes rätt till arv?

Enligt 3 kap 1 § ÄB ska om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så kallat särkullbarn, gäller att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen avstår från sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken.

Vad menas med efterarvsrätt?

När en make avlider ärvs dennes egendom av den efterlevande maken. Arvingar som finns på den avlidnes sida får då vänta på sitt arv till dess att den överlevande maken själv avlider, detta kallas "efterarv".

Efterarvet beräknas utifrån hur egendomsförhållandena såg ut vid den först avlidne makens bortgång. Den andel av egendomsmassan som den efterlevande maken har vid den först avlidnes död avgör hur stor andel av den sist avlidnes egendom efterarvstagaren får vid dennes död. Värdet på efterarvet kan öka eller minska mellan dödsfallen.

Vad är en bouppteckning och vilka ansvarar för att den blir gjord?

En bouppteckning är en förteckning av en avliden persons tillgångar och skulder. En bouppteckning skall upprättas och skickas in till Skatteverket senast tre (3) månader från dödsdatumet. Det är dödsbodelägarnas ansvar att se till att en bouppteckning upprättas.

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett privat avtal i vilket den avlidnes tillgångar fördelas mellan delägarna i ett dödsbo. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna.

Hur gör man en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan gör man till kommunen där den avlidne var bosatt. Fall där det är aktuellt att göra en dödsboanmälan är när det inte finns några tillgångar i dödsboet. Kommunen tar då över ansvaret för boet och står även för begravningskostnaden. Dödsbodelägarna behöver i dessa fall inte se till att en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket.

Kan ett testamente ogiltighetsförklaras?

För att man ska kunna ogiltigförklara ett testamente krävs det att någon av följande grunder föreligger:
- att personen inte skulle ha varit behörig att förordnad ett testamente
- att det inte uppfyller formkraven (skriftligt, två vittnen och samtligas underskrift)
- att testamentet upprättades av någon under påverkan av psykisk störning,
- att testamentet har uppkommit under tvång alternativt att testatorn blivit svikligen förledd
Vi på Advokatfirman Voss har stor erfarenhet av att processa vid domstol i frågor som rör testamente.