Rättsområden

Våra tjänster

Advokatfirman Voss är specialiserad inom humanjuridik.
Läs mer om våra olika verksamhetsområden nedan.

Brottmål

Försvarare

Kontakta oss om du är misstänkt för brott. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som försvarare och förordnas regelbundet av tingsrätterna som offentliga försvarare. Med ett personligt engagemang står vi vid din sida och hjälper dig så att dina rättigheter respekteras, vi biträder dig vid polisförhör, ger dig råd och förklarar vad som händer under processens gång. Tillsammans med dig bygger vi upp ett försvar till rättegången.

Du som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som i första hand betalas av staten. Meddela polis eller åklagare att du vill ha en försvarsadvokat från Advokatfirman Voss. Tingsrätten kan därefter utse den önskade advokaten som du valt till din offentliga försvarare.

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag där vi stödjer målsägande och förordnas regelbundet av tingsrätterna som målsägandebiträde. Vi har stor förståelse för den utsatta situation som ett brottsoffer befinner sig i och du kan lita på att vi tar oss an ditt uppdrag med respekt och engagemang.

Ett målsägandebiträde har i uppdrag att ta tillvara dina intressen vid en domstolsprocess samt vara ett stöd för dig under processens gång. Vi bevakar dina rättigheter och hjälper dig att utforma din skadeståndstalan så att du får den ersättning som du har rätt till.

Meddela därför polis eller åklagare i ett tidigt skede att du vill ha ett målsägandebiträde från Advokatfirman Voss. Tingsrätten kan därefter utse den önskade advokaten som du valt till ditt målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att brott begåtts mot någon som är under 18 år utser tingsrätten en särskild företrädare för barnet. En särskild företrädare utses även när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att kunna tillvarata barnets rättigheter och intressen. Som särskild företrädare närvarar vi vid polisförhör med barnet, vi för barnets talan i domstol och upprättar skadeståndsanspråk.

Vi har gedigen erfarenhet av dessa uppdrag och förordnas regelbundet av tingsrätterna som särskild företrädare för barn. Vi har även ett stort engagemang och intresse för barns rättigheter.

Familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation är det inte ovanligt att föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör vårdnaden om barnet, var barnet ska bo någonstans och hur barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Vi har stor erfarenhet av att processa vid domstol i vårdnadsärenden, upprätta avtal om umgänge med barn samt bistå med kunskap och kompetens till våra klienter. Vårdnadstvister kan vara mycket påfrestande och krävande för dig som förälder varför det är viktigt att du har en advokat vid din sida som har gedigen kunskap men också har möjlighet att stötta dig igenom hela processen.

Underhållsbidrag

Den förälder som inte bor tillsammans med sitt barn har en skyldighet att efter förmåga bidra till barnets försörjning. Vi har stor erfarenhet av tvister avseende underhållsbidrag och underhållsstöd. Kontakta oss så vi kan ge dig vägledning i just din situation.

Bodelning

Till följd av en skilsmässa eller separation ska den gemensamma egendomen delas mellan parterna. Då uppstår ofta frågor och tvister i anledning av bodelningen. Vi har stor erfarenhet av bodelningstvister och de många gånger komplicerade juridiska frågor som kan uppstå under ärendets gång. Det är inte ovanligt att en bodelningstvist blir långvarig och påfrestande varför det är viktigt att ha en advokat vid din sida som har gedigen kunskap men också har möjlighet att stötta dig igenom hela processen.

Arv

Vid dödsfall uppkommer ofta frågor kring hur den avlidnes tillgångar ska fördelas, frågor kring testamente och efterarv. Kontakta oss på Advokatfirman Voss så hjälper vi dig att få klarhet i de många gånger komplicerade reglerna kring dödsbon, tolkning av testamenten samt fördelningen av den avlidnes egendom.

Det är inte ovanligt att det uppstår tvist kring den avlidens tillgångar. En sådan tvist kan bli långvarig och påfrestande varför det är viktigt att ha en advokat vid sin sida som har möjlighet att stötta dig igenom hela processen.

Familjerättsliga dokument

Att livet går in i nya skeden är spännande. När din livssituation förändras är det dock viktigt att reflektera över de nya juridiska konsekvenserna. Advokatfirman Voss har stor erfarenhet av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och andra privaträttsliga dokument och avtal.

Socialrätt

Det finns lagar som ger staten möjlighet att under vissa omständigheter tvångsomhänderta enskilda personer. Kontakta oss om du eller ditt barn risker att omhändertas enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) eller LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).

Du som omfattas av tvångsvården har rätt till ett offentligt biträde. Vi har gedigen erfarenhet av dessa uppdrag och förordnas regelbundet av förvaltningsrätterna som offentligt biträde.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss när du vill, så tveka inte att höra av dig per telefon eller mail. Telefontider är kl 8.00 - 17.00. Du hittar våra respektive direktnummer under sidan Om Oss.

Mail: kontakt@advokatfirmanvoss.se

Göteborg
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg

Tel: 031-401010

Borås
Lilla Brogatan 19
503 30 Borås

Tel: 033-141515

Alingsås
Kungsgatan 10A
441 30 Alingsås

Tel: 033-141515

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.